15 trang web torrent âm nhạc tốt nhất năm 2020 [New Torrent Sites]

Đây là một trong những trang web torrent hàng đầu trong danh sách mà bạn có thể truy cập để tải xuống không chỉ âm nhạc mà còn các loại tệp khác. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều tệp chương trình miễn phí như Linux ISO , Phần mềm miễn phí, v.v. Nói về nội dung âm nhạc, trang web cung cấp một trang riêng cho nhạc torrent.