Acer Aspire XC-886, một máy tính để bàn thanh lịch và tiện dụng