Ai đó làm cho bàn phím lớn nhất thế giới (và tồi tệ nhất)

Ai đó làm cho bàn phím lớn nhất thế giới (và tồi tệ nhất)