Cách chỉ hiển thị danh mục con trong vòng lặp bài đăng WordPress của bạn

Trong bài viết trước của chúng tôi, chúng tôi đã chia sẻ cách bạn chỉ có thể hiển thị danh mục hàng đầu trong vòng lặp bài đăng WordPress của mình. Bài viết này là sự tiếp nối của một kỹ thuật tương tự, ngoại trừ ở đây chúng tôi sẽ cố gắng chỉ hiển thị danh mục con trong vòng lặp WordPress của bạn. không may danh mục () nó không có tham số tùy chọn như child = 0 độ sâu = -1. Khi tạo thư viện WordPress của chúng tôi, đây là một trong những vấn đề chúng tôi phải giải quyết trong việc tổ chức các trang web duy nhất của chúng tôi theo cách chúng tôi muốn.

Để chỉ hiển thị danh mục con trong vòng lặp bài đăng (chủ yếu là single.php), tất cả những gì bạn phải làm là thay thế đoạn mã sau:

với mã này: