Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách viết hợp đồng: 10 yếu tố cần thiết

Hợp đồng là tài liệu được tiêu chuẩn hóa phải bao gồm các thông tin cần thiết để có hiệu lực. Một số công cụ giúp soạn thảo và bảo tồn chúng.

Chia sẻ bài viết

/

Hợp đồng là gì và nó có thể có những hình thức nào?

Hợp đồng là sự thỏa thuận pháp lý giữa hai hoặc nhiều bên, xác lập quyền và nghĩa vụ của nhau, tạo ra sự ràng buộc pháp lý ràng buộc giữa các bên liên quan. Hợp đồng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống hàng ngày: kinh doanh, dịch vụ nghề nghiệp, việc làm, bất động sản, v.v. Mỗi hợp đồng có thể có các điều khoản riêng, các điều kiện riêng, được thiết lập sau quá trình đàm phán của các bên liên quan. Nếu có nhiều loại hợp đồng thì có thể trích dẫn 8 chung nhất:

Hợp đồng mua bán: được sử dụng khi một bên chuyển quyền sở hữu hàng hóa hoặc dịch vụ để đổi lấy sự cân nhắc về mặt tài chính,
Hợp đồng dịch vụ: được sử dụng khi một bên cung cấp dịch vụ cho bên kia để đổi lấy thù lao nhưng không chuyển quyền sở hữu,
Thỏa thuận cấp phép: theo đó chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ cấp cho bên khác quyền sử dụng các quyền này, thường để đổi lấy việc thanh toán tiền bản quyền,
Hợp đồng hợp tác: được ký kết giữa hai hoặc nhiều bên, nêu rõ các điều khoản và điều kiện hợp tác của họ để đạt được mục tiêu chung,
Hợp đồng làm việc: được ký kết giữa người sử dụng lao động và người lao động, trong đó các điều kiện làm việc, trách nhiệm, thù lao và các khía cạnh khác được xác định,
Hợp đồng bảo hiểm: được thiết lập giữa một công ty bảo hiểm và một cá nhân hoặc tổ chức mong muốn được bảo hiểm đối với những rủi ro cụ thể nhất định,
Hợp đồng vay: được sử dụng khi một bên cho bên kia vay tiền, có xác định thời hạn trả nợ, bao gồm lãi suất,
Hợp đồng thuê: được sử dụng khi một bên (bên cho thuê) cấp cho bên kia (bên thuê) quyền sử dụng tài sản, thường là bất động sản, để đổi lấy tiền thuê.

Các bước cơ bản để soạn thảo hợp đồng

Soạn thảo hợp đồng bao gồm việc tuân theo một quy trình đã được thiết lập để ban hành một tài liệu tuân thủ. Một số yếu tố nhất định phải được đưa vào, ngay cả khi tính đặc thù của từng hợp đồng dẫn đến việc tạo ra các tài liệu hơi khác nhau. Để giúp bạn, có thể sử dụng các công cụ quản lý hợp đồng, cho phép dễ dàng soạn thảo và bảo tồn. Dưới đây là 10 bước cần thiết để soạn thảo hợp đồng:

  Định nghĩa mục tiêu: Bước đầu tiên này phải được thực hiện trước khi soạn thảo hợp đồng, nhằm xác định rõ ràng mong đợi của mỗi bên và kết quả mong muốn.
  Tiêu đề và lời mở đầu: hợp đồng luôn bắt đầu bằng tiêu đề bao gồm các thông tin cơ bản như tên hợp đồng, tên và thông tin liên hệ của các bên, ngày tạo hợp đồng. Lời mở đầu giới thiệu bối cảnh của hợp đồng, giải thích động cơ và ý định của các bên.
  Đối tượng: Phần này nhằm mục đích xác định đối tượng chính của hợp đồng, tức là những gì được chào bán, mua, thuê hoặc các dịch vụ được cung cấp.
  Cam kết của các bên: nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên được nêu chi tiết tại đây, bao gồm các quyền và nghĩa vụ của các bên ký kết trong tương lai trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.
  Giá cả và điều kiện thanh toán: phần này sẽ quy định số tiền phải trả, điều khoản thanh toán, thời hạn và bất kỳ hình phạt nào trong trường hợp chậm thanh toán hoặc không thanh toán.
  Thời hạn và chấm dứt: ở đây quy định khoảng thời gian mà hợp đồng có hiệu lực và có hiệu lực. Các điều kiện chấm dứt, chẳng hạn như lý do hợp lệ và thông báo bắt buộc cũng được đề cập trong phần này.
  Điều khoản cụ thể: trong phần này sẽ được quy định cụ thể các điều khoản của hợp đồng. Chúng có thể bao gồm các quy định về bảo mật, sở hữu trí tuệ, bảo đảm, giới hạn trách nhiệm pháp lý, v.v.
  Tranh chấp và luật áp dụng: các phương pháp giải quyết tranh chấp giữa các bên như hòa giải, trọng tài, cơ quan tài phán có thẩm quyền được quy định trong phần này, trong đó cũng bao gồm cả luật áp dụng cho hợp đồng.
  Chữ ký : Sau khi hợp đồng đã được các bên đọc và chấp thuận thì hợp đồng đó phải được xác nhận bằng cách ký tất cả các chữ ký. Những chữ ký này thể hiện sự đồng ý và cam kết tôn trọng các điều khoản đã nêu trước đó.
  Bảo quản và lưu trữ: tốt hơn hết là nên lưu giữ một bản sao hợp đồng đã được ký bởi tất cả các bên ở một nơi an toàn và bảo mật, phù hợp với các quy định pháp luật và chính sách nội bộ. Các công cụ quản lý hợp đồng thường cung cấp chức năng lưu trữ này.