Đánh giá huyết thống & đại tràng; Frenetic & dấu phẩy; Tử vong & dấu phẩy; và vui vẻ

Đánh giá huyết thống & đại tràng; Frenetic & dấu phẩy; Tử vong & dấu phẩy; và vui vẻ