Hướng dẫn cách cài đặt Hadoop trên Windows 10 cho người mới bắt đầu

Hadoop là một khung dựa trên ngôn ngữ lập trình Java và nguồn mở. Hadoop này hữu ích để xử lý một số dữ liệu được phân phối bằng tính năng lưu trữ dữ liệu cũng được phân phối.

Hadoop có thể lưu trữ bất kỳ lượng dữ liệu nào và có thể xử lý nó bằng mô hình lập trình MapReduce. Hadoop cũng đã được thiết kế để khắc phục một vấn đề phát sinh do sự thất bại của chức năng phần cứng có thể ngăn ngừa mất quá trình làm việc và dữ liệu nhất định.

Hadoop sẽ cắt dữ liệu được phân phối cho mỗi nút trong một cụm sao cho nút sau sẽ được xử lý theo cách song song hoặc cục bộ trên mỗi nút được kết nối.

Cách cài đặt Hadoop trên Windows 10

Hadoop thường được sử dụng để quản lý một số quy trình BigData. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách cài đặt Hadoop trên Windows 10. Trước đó, bạn phải tải xuống các thành phần sẽ được sử dụng sau này khi cài đặt Hadoop vào Windows 10

Dưới đây là các thành phần bạn cần tải xuống trước khi cài đặt Hadoop Windows 10

    Tải xuống và cài đặt JDK hoặc Java Development Kit trước. Bạn có thể tải xuống tại liên kết sau: https://www.oracle.com/java/technology/javase/javase-jdk8-doads.html

    Tải xuống Apache Hadoop tại liên kết sau: https://www.apache.org/dyn/closer.cgi/hadoop/common/hadoop-2.9.2/ hadoop-2.9.2.tar.gz

    Tải xuống tệp Patch Hadoop cho hệ điều hành Windows tại liên kết sau: https://github.com/wmwijaya/hadoop2-standopol-windows7-windows10

Chà, nếu bạn đã tải xuống một số tệp ở trên, bạn có thể thực hiện các bước hoặc cách cài đặt Hadoop Windows Như được giải thích dưới đây.

    Tải xuống tệp Apache Hadoop tại liên kết trên Giải nén tập tin các. Đi đến thùng rác và cvị trí của thư mục opy các.

Cách cài đặt Hadoop trên Windows 10

2. Mở menu Bảng điều khiển> Hệ thống và Bảo mật> Hệ thống> Cài đặt hệ thống nâng cao. Hộp Thuộc tính hệ thống được hiển thị và nhấp vào biến môi trường.

Làm thế nào để cài đặt hadoop

3. Sau đó bấm vào nút Biến Mới và nhập tên biến JAVA_HOMEdán liên kết trang web cho thùng rác sớm hơn trong giá trị biến. Sau đó nhấp vào đồng ý.

Làm thế nào để cài đặt hadoop

4. Tiếp theo về các biến hệ thống, tìm kiếm các biến Đường và bấm vào Biên tập. Nhấp vào nút Mới và nút dán liên kết trang web cho thùng rác. Sau đó nhấp đồng ý.

Hướng dẫn cách cài đặt Hadoop trên Windows 10

5. Đi đến thư mục vv và sau đó đi vào thư mục hadoop. Mở tập tin core-site.xml, hadoop-env.cmd, hdfs-site.xml, Sợi-site.xml, mapred-site.xml sử dụng notepad hoặc notepad ++.

Làm thế nào để cài đặt hadoop

6. Trong tệp core-site.xml, nhập tệp xuất hiện trong hộp màu đỏ bên dưới. Sau đó nhấp vào nút Lưu.

Làm thế nào để cài đặt hadoop

7. Trong tệp mapred-site.xml, nhập tệp xuất hiện trong hộp màu đỏ bên dưới. Sau đó nhấp vào nút Lưu.

Làm thế nào để cài đặt hadoop

8. Trong tệp sợi-site.xml, nhập tệp xuất hiện trong hộp màu đỏ bên dưới. Sau đó nhấp vào nút Lưu.

Hướng dẫn cách cài đặt Hadoop trên Windows 10

9. Tạo một thư mục mới gọi là nút dữ liệuTên nút. Sau đó sao chép vị trí liên kết cho hai thư mục.

Làm thế nào để cài đặt hadoop

10. Quay trở lại Notepad ++ một lần nữa. Mở tệp hdfs-site.xml và viết tập lệnh như dưới đây. Và hãy nhớ rằng trong thẻ máy chủ Namenode và Datanode, bạn phải điền vào không gian liên kết cho thư mục Namenode và Datanode.

Làm thế nào để cài đặt hadoop

11. Trong tệp hadoop-env.cmd, thay đổi% JAVA_HOME% thành liên kết vị trí thư mục JDK.

Làm thế nào để cài đặt hadoop

12. Mở lại các biến môi trường và nhấp vào nút Mới trong các biến sử dụng. Sau đó nhập tên biến HADOOP_HOME và điền vào khay trong liên kết thư mục trong thư mục hadoop của giá trị biến. Sau đó nhấp vào đồng ý.

Làm thế nào để cài đặt hadoop

13. Trong chương trình giá trị tâm thu, nhấp Đường và nhấp vào nút Biên tập. Sau đó bấm vào nút Mới và dán liên kết vào thư mục bin.

Làm thế nào để cài đặt hadoop

14. Nhấp Mới một lần nữa và dán liên kết thư mục thùng trong thư mục hadoop. Sau đó nhấp đồng ý.

Cách cài đặt Hadoop trên Windows 10 cho người mới bắt đầu

15. Giải nén tệp vá Hadoop mà bạn đã tải xuống trước đó, rồi mở menu khay. Sao chép toàn bộ nội dung của tệp bin differolder vào tệp vá hadoop và dán nó vào thư mục bin trong tệp hadoop. Trước đây, bạn xóa tất cả các tệp trong thư mục bin trong thư mục hadoop. Chà, sau đó nội dung của thư mục bin trong tệp hadoop sẽ chứa đầy các tệp trong thư mục bin thuộc về tệp vá hadoop.

Làm thế nào để cài đặt hadoop

16. Mở dấu nhắc lệnh và gõ định dạng nút tên hdfs. sau đó nhìn vào kết quả, Startup_msg sẽ hiển thị Start NameNode.

Làm thế nào để cài đặt hadoop

17. Sau đó vào thư mục hadoop và sau đó nhập lại thư mục sbin trong CMD. Sau đó gõ start-all.cmd. Sau đó, kết quả sẽ như thế này.

Làm thế nào để cài đặt hadoop

Vì vậy, bài viết giải thích cách cài đặt Hadoop trên Windows Hy vọng bài viết này có thể cung cấp cho bạn một số lợi ích.