iPhoneSimFree: cập nhật 8 giờ

iPhoneSimFree: cập nhật 8 giờ 1

Tôi đã nhận được chiều nay phần mềm IPSF mà tôi vội vàng cài đặt tối nay trên iPhone của tôi. Tôi rất dễ dàng cài đặt ứng dụng IPSF thông qua iBrick. Bằng cách cung cấp quyền cho các tệp IPSF (755), tôi đã gặp một chút rắc rối trong nửa giờ nhưng cuối cùng tôi đã thành công thông qua một phương pháp mà tôi nói với bạn trên diễn đàn. Sau tất cả những điều này, tôi đã khởi chạy IPSF thông qua iPhone của mình và kết quả hiện tại là thất bại: Số sê-ri và số IMEI của tôi chưa được kích hoạt tại IPSF, tôi hy vọng một sự tiến hóa trong vài giờ tới.

iPhoneSimFree: cập nhật 8 giờ 2

Trong thời gian chờ đợi, hãy truy cập diễn đàn để có quy trình dễ nhất để cài đặt IPSF trên iPhone của bạn.

Tôi cũng đã thử máy ảnh, một số hình ảnh cũng có trên diễn đàn, nếu điều đó cho bạn biết;)