Kết quả từ chương trình chiến dịch 28 tác giả /7/ 2019 đến 08/03/2019 và 04/08/2019 đến 10/10/2019

Chào mừng các bạn! Kết nối với các bước nhảy vọt để hoàn thành đánh giá năm năm! Mùa thu này chúng ta có kết quả Tuần cuối cùng của tháng 7 (07.28.2019 – 08.03.2019):

Tuần đầu tiên của tháng 8 (08/04/2019 – 08/10/2019):

Tôi nhắc bạn rằng, theo Chương trình quảng cáo của tác giả, chúng tôi xem xét số lần hiển thị được ghi lại trong lần đầu tiên 7 Ngày sau khi xuất bản, chúng tôi giả định 500 cr mỗi 5 000 lượt xem, nhưng không quá 2000 CR. KR có thể được mua http://shop.ixbt.com. Đọc thêm về mua hàng trong bài Vitaly_ru.

KR sẽ được gửi trong 7 ngày

Người chiến thắng PAP có thể được nhìn thấy trong những tuần gần đây thông qua tab Kết quả PAP