liên kết tải xuống cho các mẫu Xiaomi và Redmi khác nhau

kiểu mẫuphiên bảnphục hồiredmi Note 8 ProV11.0.6.0.PGGMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.3.0.PGGEUXM (Châu Âu)Tải vềV11.0.3.0.PGGCNXM (Trung Quốc)Tải vềredmi Note 8TV11.0.3.0.PCXEUXM (EEA)Tải vềV11.0.1.0.PCXEUXM (Toàn cầu)Tải vềredmi Note 8V11.0.4.0.PCOMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.4.0.PCOCNXM (Trung Quốc)Tải vềredmi Note 7 ProV11.0.4.0.PFHCNXM (Trung Quốc)Tải vềV11.0.6.0.PFHINXM (Ấn Độ)Tải vềredmi Note 7V11.0.4.0.PFGMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.4.0.PFGEUXM (Châu Âu)Tải vềV11.0.4.0.PFGCNXM (Trung Quốc)Tải vềredmi Note 7SV11.0.4.0.PFGMIXM (Toàn cầu)Tải vềredmi Note 6 ProV11.0.2.0.PEKMIXM (Toàn cầu)Tải vềredmi Note 5 ProV11.0.3.0.PEIMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.2.0.PEICNXM (Trung Quốc)Tải vềredmi Note Thủ tướng 5AV11.0.2.0.NDKMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.1.0.NDKCNXM (Trung Quốc)Tải vềredmi Note 5AV11.0.3.0.NDFMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.2.0.NDFCNXM (Trung Quốc)Tải vềredmi Note 4XV11.0.2.0.NCFMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.2.0.NCFCNXM (Trung Quốc)Tải vềredmi 8V11.0.4.0.PCNMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.2.0.PCNEUXM (Châu Âu)Tải vềV11.0.7.0.PCNCNXM (Trung Quốc)Tải vềRedmi 8AV11.0.2.0.PCPEUXM (EEA)Tải vềV11.0.3.0.PCPMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.7.0.PCPCNXM (Trung Quốc)Tải vềredmi 7V11.0.4.0.PFLEUXM (Châu Âu)Tải vềV11.0.3.0.PFLMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.3.0.PFLCNXM (Trung Quốc)Tải vềRedmi 7AV11.0.13.0.PCMEUXM (Châu Âu)Tải vềV11.0.5.0.PCMMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.2.0.PCMCNXM (Trung Quốc)Tải vềredmi 6 ProV11.0.3.0.PDMMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.4.0.PDICNXM (Trung Quốc)Tải vềredmi 6V11.0.2.0.PCGMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.3.0.PCGCNXM (Trung Quốc)Tải vềRedmi 6AV11.0.5.0.PCBMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.4.0.PCBCNXM (Trung Quốc)Tải vềredmi 5V11.0.2.0.ODAMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.4.0.ODACNXM (Trung Quốc)Tải vềredmi 5 thêmV11.0.2.0.OEGMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.3.0.OEGCNXM (Trung Quốc)Tải vềRedmi 5AV11.0.2.0.OCKMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.6.0.OCKCNXM (Trung Quốc)Tải vềRedmi 4XV11.0.2.0.NAMMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.1.0.NAMCNXM (Trung Quốc)Tải vềRedmi S2 / Y2V11.0.3.0.PEFMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.2.0.PEFCNXM (Trung Quốc)Tải vềRedmi Y3V11.0.4.0.PFFINXM (Ấn Độ)Tải vềRedmi K30V11.0.9.0.QGHCNXM (Trung Quốc)Tải vềRedmi K30 5GV11.0.7.0.QGHCNXM (Trung Quốc)Tải vềRedmi K20V11.0.4.0.PFJMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.2.0.PFJCNXM (Trung Quốc)Tải vềRedmi K20 ProV11.0.2.0.PFJMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.5.0.QFKCNXM (Trung Quốc)Tải vềRedmi K20 Pro Phiên bản độc quyềnV11.0.2.0.QFKCNXM (Trung Quốc)Tải vềTiếng kèn F1V11.0.5.0.PEJMIXM (Toàn cầu)Tải vềXiaomi Mi 9 Pro 5GV11.0.3.0.PFXCNXM (Trung Quốc)Tải vềXiaomi Mi 9V11.0.7.0.QFAEUXM (Châu Âu)Tải vềV11.0.4.0.QFAMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.5.0.QFACNXM (Trung Quốc)Tải vềXiaomi Mi 9 SEV11.0.6.0.PFBEUXM (Châu Âu)Tải vềV11.0.6.0.PFBMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.5.0.PFBCNXM (Trung Quốc)Tải vềXiaomi Mi 9 LiteV11.3.4.0.PFCMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.3.4.0.PFCEUXM (Châu Âu)Tải vềXiaomi Mi 9TV11.0.4.0.PFJEUXM (Châu Âu)Tải vềXiaomi Mi 9T ProV11.0.4.0.QFKEUXM (Châu Âu)Tải vềXiaomi Mi 8V11.0.6.0.PEAMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.6.0.PEACNXM (Trung Quốc)Tải vềXiaomi Mi 8 người khám pháV11.0.3.0.PEHCNXM (Trung Quốc)Tải vềXiaomi Mi 8 ProV11.0.5.0.PECMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.6.0.PECCNXM (Trung Quốc)Tải vềXiaomi Mi 8 SEV11.0.3.0.PEBCNXM (Trung Quốc)Tải vềXiaomi Mi 8 LiteV11.0.8.0.PDTMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.4.0.PDTCNXM (Trung Quốc)Tải vềXiaomi Mi 6V11.0.3.0.PCAMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.2.0.PCACNXM (Trung Quốc)Tải vềXiaomi Mi 6XV11.0.3.0.PDCCNXM (Trung Quốc)Tải vềXiaomi Mi 5SV11.0.2.0.OAGCNXM (Trung Quốc)Tải vềXiaomi Mi 5S PlusV11.0.2.0.OBGCNXM (Trung Quốc)Tải vềXiaomi Mi 5XV11.0.3.0.ODBCNXM (Trung Quốc)Tải vềXiaomi Mi MIX 3V11.0.4.0.PEEMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.4.0.PEECNXM (Trung Quốc)Tải vềXiaomi Mi MIX 2SV11.0.4.0.PDGMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.3.0.PDGCNXM (Trung Quốc)Tải vềXiaomi Mi MIX 2V11.0.3.0.PDEMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.2.0.PDECNXM (Trung Quốc)Tải vềXiaomi Mi MIXV11.0.2.0.OAHMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.2.0.OAHCNXM (Trung Quốc)Tải vềXiaomi Mi CC9V11.3.2.0.PFCCNXM (Trung Quốc)Tải vềXiaomi Mi CC9eV11.0.4.0.PFMCNXM (Trung Quốc)Tải vềXiaomi Mi CC9 ProV11.0.7.0.PFDCNXM (Trung Quốc)Tải vềXiaomi Mi Note 10V11.0.13.0.PFEUDXM (Châu Âu)Tải vềV11.0.7.0.PFDMIXM (Toàn cầu)Tải vềXiaomi Mi Note 3V11.0.4.0.PCHMIXM (Toàn cầu)Tải vềXiaomi Mi Note 2V11.0.2.0.OADMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.2.0.OADCNXM (Trung Quốc)Tải vềXiaomi Mi Max 3V11.0.7.0.PEDMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.3.0.PEDCNXM (Trung Quốc)Tải vềXiaomi Mi Max 2V11.0.2.0.NDDMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.2.0.NDDCNXM (Trung Quốc)Tải vềXiaomi Mi ChơiV11.0.2.0.OFIMIXM (Toàn cầu)Tải vềV11.0.3.0.OFICNXM (Trung Quốc)Tải về