Overwatch: Crossover của Mercy cho thấy nó không bao giờ quá nhiều …

Overwatch: Crossover của Mercy cho thấy nó không bao giờ quá nhiều …