Thứ ba mất điện: nó là gì và mục tiêu của bạn là gì?

Thứ ba mất điện: nó là gì và mục tiêu của bạn là gì?