Trong một sự trở lại tuyệt vời, AT & T có thể ngu ngốc thoát khỏi biểu tượng “5Ge”

Trong một sự trở lại tuyệt vời, AT & T có thể ngu ngốc thoát khỏi biểu tượng “5Ge”