Vì công việc chính của hướng dẫn chuẩn bị bàn nhà đã bị hủy

Vì công việc chính của hướng dẫn chuẩn bị bàn nhà đã bị hủy