Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Làm cách nào để chuyển ghi chú sang iDevice chạy iOS 11?

iOS 11 đã được phát hành được một thời gian. Nhưng do hệ thống tệp khác của iOS 11, 3uTools không hỗ trợ sao lưu hoặc di chuyển tùy chỉnh Ghi chú.

Nếu bạn muốn sao chép Ghi chú từ iDevice này sang iDevice khác đang chạy iOS 11 trở lên, bạn chỉ có thể sử dụng chức năng Sao lưu và khôi phục của 3uTools. Nhưng phải làm gì nếu chúng ta chỉ muốn khôi phục Ghi chú?

Dưới đây là cách tùy chỉnh chuyển Notes cho iOS 11.

Note

Hướng dẫn này sẽ sử dụng Sao lưu & Khôi phục, vì vậy bạn sẽ cần khôi phục các tệp sao lưu vào iDevice của mình.

1. Không thể khôi phục một số ứng dụng trên 3uTools.

2. Nếu ứng dụng không có sẵn trên App Store khi bạn khôi phục thì sau khi bạn khôi phục, ứng dụng sẽ không thể khôi phục được.

Hoạt động

Bước chân 1 Sao lưu iPhone chứa các ghi chú mà bạn muốn di chuyển sang máy tính bằng 3uTools. Ví dụ: chúng tôi muốn sao chép ghi chú từ iPhone 6 đến iPhone 6s.

Bước chân 2 Kết nối iPhone đích (iPhone 6s) với máy tính của bạn và mở 3uTools. Thực hiện sao lưu giống như bạn đã làm ở Bước 1. Giữ iPhone được kết nối với máy tính của bạn và luôn mở 3uTools.

Bước chân 3 Kết nối iPhone 6và vào Sao lưu & Khôi phục -> Quản lý sao lưu, nhấp vào Mở Vị trí để mở tập tin sao lưu của iPhone 6. Tìm file ghi chú có tên 4f98687d8ab0d6d1a371110e6b7300f6e465bef2.

Bước chân 4 Kết nối iPhone 6s và mở file sao lưu của iPhone 6s như Bước 3. Sao chép và dán tệp ghi chú vào tệp sao lưu của iPhone 6s.

Bước chân 5 Khôi phục tập tin sao lưu đã sửa đổi vào iPhone 6s.

Đó là nó. Bây giờ bạn chỉ có thể sao chép Ghi chú vào iPhone 6s của mình.