Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Tốt từ KVKK đến WhatsApp và Meta

Tổng cộng cho Ban bảo vệ dữ liệu cá nhân, Meta và WhatsApp 5 Phạt hành chính 330 nghìn TL đã được áp dụng. Theo kết quả kiểm tra của Hội đồng, người ta xác định rằng Meta và WhatsApp, những công ty có nghĩa vụ đăng ký với Cơ quan đăng ký bên kiểm soát dữ liệu, đã không thực hiện các nghĩa vụ này một cách kịp thời.

Từ KVKK đến WhatsApp và Meta 5 tiền phạt triệu đô

KVKK Theo kết quả kiểm tra do công ty thực hiện, người ta xác định rằng Meta và WhatsApp đã không thực hiện nghĩa vụ này kịp thời, mặc dù họ có nghĩa vụ phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kiểm soát dữ liệu. Điều này cho thấy những công ty không tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Ban bảo vệ dữ liệu cá nhân, do Meta và WhatsApp không hoàn thành nghĩa vụ đăng ký với Cơ quan đăng ký kiểm soát dữ liệu đúng thời hạn, đã được trao giải riêng cho cả hai công ty. 2 Anh ta đã phạt hành chính 665 nghìn TL. Ngoài ra, Hội đồng đã đưa ra thời hạn 30 ngày để Meta và WhatsApp thực hiện nghĩa vụ đăng ký của mình và khi kết thúc thời hạn này, Hội đồng sẽ kiểm tra xem họ có hoàn thành nghĩa vụ của mình hay không. Quyết định này cho thấy KVKK sẽ hành động nghiêm túc, tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.