BMAX Y13, tính năng của nền kinh tế chuyển đổi này