LIBLLUSION LL30, một hộp Enermax đặt mọi thứ trong RGB