Newskill Scylla là một tai nghe chơi game rất thoải mái và có thể tùy chỉnh