Samsung Galaxy Fold 2: bạn đang mong đợi điều gì

Hãy nói về tất cả những tin đồn và rò rỉ đáng tin cậy xung quanh tương lai Galaxy Fold 2.

czlIMsLMPko

Samsung Galaxy Những gì mong đợi từ những tin đồn và rò rỉ? Galaxy Fold Màn hình có thể gập 2SamsungAndroid