Samsung phổ biến nhất Galaxy Đồng hồ 4 sự cố và cách khắc phục chúng

Mục lục

01 Sự cố nối mạng / đồng bộ hóa02 Sự cố sạc03 Sự cố cập nhật04 Sự cố màn hình05 Sự cố thông báo06 Sự cố pin07 Sự cố theo dõi hoạt động08 Sự cốTE09 Sự cố về dây10 Khởi động lại thiết bị của bạn

Vấn đề #1: Ghép nối và đồng bộ hóa vấn đề

Vấn đề #2: Sự cố sạc

Vấn đề #3: Cập nhật các vấn đề

Vấn đề #4: Sự cố màn hình

Vấn đề #5: Sự cố thông báo

Vấn đề #6: Vấn đề về pin

Vấn đề #7: Các vấn đề về theo dõi hoạt động

Vấn đề #8: Sự cố LTE

Vấn đề #9: Vấn đề về băng tần