Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Sự khác biệt giữa bản sao lưu mã hóa và bản sao lưu không được mã hóa là gì?

Sự khác biệt giữa sao lưu được mã hóa và sao lưu không được mã hóa

Một trong những khác biệt chính giữa bản sao lưu được mã hóa và không được mã hóa là có thông tin bổ sung được lưu trữ trong bản sao lưu được mã hóa không có trong các bản sao lưu khác, bao gồm:

  • Mật khẩu đã lưu của bạn

  • Lịch sử trang web

  • Cài đặt Wi-Fi

  • Dữ liệu sức khỏe

  • Lịch sử cuộc gọi

Sao lưu được mã hóa sẽ không bao gồm dữ liệu mật khẩu và Face ID/Touch ID.

Một điểm khác biệt nữa là bạn cần mật khẩu để khôi phục bản sao lưu được mã hóa. Mật khẩu cũng được yêu cầu khi sao lưu sau khi bạn thiết lập Mật khẩu sao lưu.

Mật khẩu sao lưu là gì?

1. Bạn được yêu cầu nhập mật khẩu để sao lưu sau khi thiết lập Mật khẩu sao lưu.

2. Nếu bạn muốn khôi phục tệp sao lưu vào iDevice, các tệp được mã hóa sẽ yêu cầu mật khẩu để khôi phục. Các tập tin sao lưu không được mã hóa có thể được khôi phục mà không cần mật khẩu.

Làm cách nào để mã hóa các tập tin sao lưu?

Nếu bạn muốn mã hóa các tập tin sao lưu của mình. Nhấn vào Hộp công cụ > Sao lưu/Khôi phục > Sao lưu

Sau khi cửa sổ bật lên xuất hiện, vui lòng nhập mật khẩu hai lần như được nhắc. Không có hạn chế về định dạng mật khẩu và bạn có thể tự do lựa chọn độ dài và kết hợp.

Tuy nhiên, hãy nhớ cẩn thận mật khẩu vì nếu không có mật khẩu, bạn sẽ không thể sử dụng hoặc khôi phục các tập tin sao lưu.

Sau khi thiết lập thành công, bạn có thể bắt đầu sao lưu dữ liệu trên thiết bị của mình. Nhấp vào “Sao lưu ngay” trong phần Sao lưu, nhập mật khẩu sao lưu và kiên nhẫn đợi quá trình sao lưu hoàn tất.

Quản lý mật khẩu dự phòng:

Sau khi đặt mật khẩu sao lưu, nếu cần xóa hoặc thay đổi mật khẩu, bạn có thể nhấp vào “Quản lý mật khẩu sao lưu” trong phần “Sao lưu”. Bạn sẽ thấy các tùy chọn “Đổi mật khẩu” và “Xóa mật khẩu”. Dù muốn xóa hay thay đổi mật khẩu, bạn sẽ cần nhập mật khẩu dự phòng ban đầu.

Nếu bạn thay đổi mật khẩu sao lưu trên thiết bị của mình, các tập tin được sao lưu sau đó sẽ được mã hóa bằng mật khẩu mới. Tuy nhiên, các tệp đã sao lưu trước đó vẫn sẽ yêu cầu nhập mật khẩu sao lưu ban đầu để khôi phục chúng.

Nếu bạn xóa mật khẩu sao lưu trên thiết bị của mình thì các tập tin được sao lưu sau đó sẽ không còn được mã hóa nữa.

Tuy nhiên, các tệp đã sao lưu trước đó vẫn sẽ yêu cầu nhập mật khẩu sao lưu ban đầu để khôi phục chúng.

Nếu bạn quên mật khẩu dự phòng:

Nếu quên mật khẩu sao lưu trên thiết bị, bạn có thể xóa mật khẩu bằng cách sử dụng tính năng “Khôi phục” trong 3uTools hoặc bằng cách “Đặt lại tất cả cài đặt” trên thiết bị (iOS 11 trở về trước yêu cầu xóa toàn bộ dữ liệu).

Tuy nhiên, các tệp đã sao lưu trước đó vẫn sẽ yêu cầu nhập mật khẩu sao lưu ban đầu để khôi phục chúng.

Để xóa mật khẩu sao lưu bằng cách sử dụng “Đặt lại tất cả cài đặt”:

  • Trên iPhone hoặc iPad của bạn, hãy đi tới Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại.

  • Nhấn vào “Đặt lại tất cả cài đặt” và nhập mật khẩu thiết bị của bạn. Nhấn lại vào “Đặt lại tất cả cài đặt”.