Ứng dụng Android miễn phí cho ngày hôm nay: Sao lưu và khôi phục SMS

Sao lưu và khôi phục SMS

Sao lưu và khôi phục tin nhắn SMS của bạn vào thẻ SD, tài khoản Gmail hoặc tài khoản Dropbox. Khóa bất kỳ ứng dụng nào bạn muốn.

Đặc trưng:

    Sao lưu và khôi phục tin nhắn SMS của bạn Sao lưu tin nhắn SMS vào tài khoản Gmail của bạn Sao lưu tin nhắn SMS vào tài khoản Dropbox Gửi tệp sao lưu Gửi tin nhắn SMS ở định dạng TXT, CSV hoặc HTML Nhập tin nhắn SMS từ tệp TXT hoặc CSV Bảo vệ ứng dụng SMS của bạn bằng mật khẩu Lên lịch sao lưu tự động hoặc sao lưu theo cách thủ công Tin nhắn SMS Tìm kiếm tin nhắn SMS thông qua các bản sao lưu của bạn và xuất kết quả Xem nội dung sao lưu trên điện thoại hoặc máy tính của bạn

. .